Αιμαγγείωμα Ήπατος

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ήπατος είναι ο πλέον συχνός καλοήθης, πρωτοπαθής όγκος του ήπατος.

Το αιμαγγείωμα ήπατος είναι συνήθως ασυμπτωματικό, αποτελεί δε τυχαίο εύρημα κατά τον έλεγχο για άλλες παθή­σεις, κατά τη λαπαροσκόπηση ή τη νεκροτομή (συχνότης έως 7.4% σε νεκροτομικό υλικό ρουτίνας). Σπανίως δίνει συμπτώματα όπως: πιεστικά λόγω με­γάλου μεγέθους, οξείας κοιλίας λόγω ρήξης και κυκλοφοριακού shock, πόνου λόγω θρόμβωσης και εμφράκτου, είτε αίσθημα πληρότητος, σπανιότερα δε παρατηρείται ίκτερος, καρδιακή ανεπάρκεια, αιμορραγία γαστρεντερικού και πυρετός. 

Αναπτύσσεται σε όλες τις ηλικίες και σε αμφότερα τα φύλα, όμως είναι πλέ­ον συχνό στους ενήλικες (30-50 ετών), υπερτερούν δε οι γυναίκες (σχέση 4-6:1) οι οποίες είναι συνήθως νεαρής ηλικίας, με μεγαλύτερους και συμπτωματικούς (πόνος) όγκους. Ένα ποσοστό αυτών (10%) αυξάνει ελαφρώς σε μέγεθος κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, η παρατηρούμενη δε απότομη διόγκωση κατά την εγκυμοσύνη και η συσχέτιση με τις γεννητικές ορμόνες είτε η εμπλο­κή των στεροειδών στις υποτροπές των αιμαγγειωμάτων, παραμένουν υπό αμ­φισβήτηση. Τα αιμαγγειώματα είναι άγνωστης αιτιολογίας και δεν έχει τεκμη­ριωθεί οικογενής ή γενετικά καθοριζόμενη κληρονομικότης, παρ’ όλα αυτά επί οικογενούς εμφάνισης η νόσος αποδίδεται στην έκφραση ενός φυλοσύνδετου γονιδίου (liver hemangioma gene) ή στη παραγωγή αυξητικών παραγόντων ό­πως οι γεννητικές ορμόνες του θήλεος, δεδομένου ότι αυτά τα περιστατικά έ­χουν παρατηρηθεί σε γυναίκες. Η ένδειξη για χειρουργική αφαίρεση περιορίζεται σε συμπτωματι­κούς ασθενείς. Επίσης, η χειρουργική εξαίρεση ενδείκνυται σε βλάβες των οποί­ων η διάγνωση δεν είναι ξεκαθαρισμένη. Αν και δεν υπάρχει ομοφωνία στη βι­βλιογραφία πολλοί συνιστούν την εκτομή μεγάλων βλαβών που μπορεί να υπο­στούν τραύμα και να κινδυνεύσουν από αιμορραγία.

Απόλυτη ένδειξη για εκτομή αποτελεί η ταχεία αύξηση του μεγέθους του αι­μαγγειώματος, το σύνδρομο Kasabach-Merrit, καθώς και η αιμορραγία από ρή­ξη η οποία είναι πολύ σπάνια όπως αναφέρθηκε αλλά καταστροφική. Η θνητό­τητα στις περιπτώσεις ρήξης ξεπερνά το 60%. Η ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος ενδείκνυται σε συμπτωματικούς ασθε­νείς με ανεγχείρητα αιμαγγειώματα.

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2018-05-19T10:04:26+02:00
Go to Top