Μεταστατικός Καρκίνος Ήπατος

Η Χειρουργική Εκτομή αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για το Μεταστατικό Καρκίνο Ήπατος

ανεξαιρέτου της πρωτοπαθούς εστίας. Τα Διεθνώς αποδεκτά αποτελέσματα μακροχρόνιας επιβίωσης και αναφερόμενης ίασης στο μεταστατικό καρκίνο του Ηπατος είναι εφικτά μόνο με τη Χειρουργική εκτομή. Συγκεκριμένα, η Χημειοθεραπεία αποτελεί παρηγορική μέθοδο με ανώτερη μέση επιβίωση που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες στο μεταστατικό καρκίνο του παχέως εντέρου ενώ κανένας ασθενής πρακτικά δεν φτάνει τα 5 έτη. Αντίθετα, ο συνδυασμός Ηπατεκτομής και Χημειοθεραπείας οδηγεί σε ποσοστά μακροχρόνιας (5 ετους) επιβίωσης της τάξεως του 58% και 10ετους επιβίωσης 26%.

Η χειρουργική εκτομή σε σχέση με τις εναλλακτικές θεραπείες καταστροφής των μεταστατικών όγκων(RF,κρυοθεραπεία) αποτελεί την θεραπεία εκλογής γιατί πλεονεκτεί στα εξής :

α) εξασφαλίζει την πλήρη εξαίρεση των μεταστατικών εστιών
β) παρέχει την δυνατότητα αναγνώρισης νέων εστιών με τη χρήση του διεγχειρητικού υπερηχογραφήματος
γ) αποκλείει την παρουσία εξωηπατικής νόσου
δ) επιτρέπει την ιστοπαθολογική διάγνωση και σταδιοποίηση – αναγνώριση προγνωστικών παραγόντων ,
ε) ελαττώνει τον κίνδυνο εμφύτευσης καρκινικών κυττάρων συγκριτικά με την διαδερμική καταστροφή τους υπό καθοδήγηση με αξονικό τομογράφο

Ο καθορισμός της εξαιρεσιμότητας γίνεται με απεικονιστικές μεθόδους όπως η αξονική τομογραφία , ο μαγνητικός συντονισμός , το PET scan και το διεγχειρητικό υπερηχογράφημα , οι οποίες χρησιμεύουν στον προσδιορισμό του αριθμού των ηπατικών εστιών και τη σχέση τους με τις ανατομικές δομές .

CT Scans

Απεικονίσεις Μεταστατικού Καρκίνου Ήπατος

Το ASA score (ένα σύστημα προεγχειρητικής αξιολόγησης των ασθενών), το καρδιο-αναπνευστικό status των ασθενών  και οι ηπατικές εφεδρείες, αποτελούν σημαντικούς προεγχειρητικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους θεραπευτικούς χειρισμούς . Αν και μόνο ένας στους τέσσερις ασθενείς με μεταστατική νόσο ήταν υποψήφιος για χειρουργική αντιμετώπιση των μεταστάσεων την περασμένη δεκαετία το ποσοστό αυτό φθάνει σήμερα το 40-50% με τον συνδυασμό ηπατεκτομής και προεγχειρητικής χημειοθεραπείας . Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στο άμεσο μέλλον .

Οι άλλοι κύριοι προγνωστικοί παράγοντες της επιβίωσης των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική αφαίρεση ηπατικών μεταστάσεων από το παχύ έντερο, είναι:

  1. H απόσταση από το εγχειρητικό όριο.  Σε όλες τις περιπτώσεις η εκτομή πρέπει να στοχεύει σε εξαίρεση με όρια υγιούς ιστού μεγαλύτερα του 1 εκατοστού , καθώς μικρότερα όρια συνδέονται σταθερά με τοπική υποτροπή και μικρότερους χρόνους επιβίωσης.
  2. Διηθημένοι λεμφαδένες στον αρχικό όγκο ( προσδίδουν πτωχότερη πρόγνωση ).
  3. Αριθμός των ηπατικών μεταστάσεων ( >1 εστίες , αρνητική επίδραση στην επιβίωση ).
  4. Χρόνος ανάπτυξης των ηπατικών μεταστάσεων ( εμφάνιση μεταστάσεων σε διάστημα <12 μήνες από την αρχική αφαίρεση του όγκου συνδέεται με πτωχότερη πρόγνωση ) .
  5. Μέγεθος μεταστατικών εστιών ( μέγεθος > 5 εκατοστά αποτελεί αρνητικό προγνωστικό παράγοντα ).
  6. Τιμή καρκινοεμβρυικού αντιγόνου (CEA) > 200 ng/ml συνδέεται με χειρότερη πρόγνωση σε καρκίνο ορθοκολικής προέλευσης.

Τα τελευταία πέντε κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό ενός προεγχειρητικού scoring system , το οποίο φάνηκε να αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο προγνωστικό παράγοντα για την συνολική επιβίωση των ασθενών.

Στην περίπτωση που και μετά τον διεγχειρητικό έλεγχο καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι εστίες είναι εξαιρέσιμες, διενεργείται ηπατεκτομή . Βλάβες εώς 3 εκατοστά, είναι δυνατό να εξαιρεθούν με τμηματεκτομή , ή , με μη ανατομική εκτομή . Μεγαλύτερες βλάβες συνήθως απαιτούν ανατομικής λοβεκτομής . Αυτό που κυρίως καθορίζει το κατά πόσο είναι δυνατή μία ηπατεκτομή , είναι το ποσό του φυσιολογικού λειτουργικού παρεγχύματος που θα παραμείνει μετά την αφαίρεση των βλαβών.

Βάσει συγκεκριμένου αλγόριθμου αντιμετώπισης ηπατικών μεταστάσεων , μπορεί να προηγηθούν , ή , να ακολουθήσουν συμπληρωματικές θεραπείες , όπως χημειοθεραπεία (νεοεπικουρική ή επικουρική). Η ηπατεκτομή σε εξειδικευμένα κέντρα έχει μηδενική θνητότητα και συνοδεύεται από ταχύτατη αποκατάσταση. Οι ασθενείς στην Κλινική μας σπάνια μεταγγίζονται και εξέρχονται μετά από 3-5 ημέρες νοσηλείας. Τέλος, οφείλουμε να τονίσουμε την σημασία εκτέλεσης ηπατεκτομών σε εξειδικευμένα κέντρα, από Χειρουργούς οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία αλλά και γνώση της ηπατικής ανατομικής και των παραλλαγών της.

Εναλλακτικές Θεραπείες

Εναλλακτικές ή Συμπληρωματικές Θεραπείες Μεταστατικού Καρκίνου Ήπατος

Δείτε Ακόμη:

Πρόσφατες σχετικές αναρτήσεις στο Blog μας
2017-12-29T13:13:37+02:00
Go to Top